ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

Szczegóły informacji

Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 503130-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-05-22 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-05-22 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-05-08 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Obszarów Wiejskich 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa, krajowy numer identyfikacyjny 97077085300000, ul. ul. Żeromskiego  27 , 68120   Iłowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 368 14 00, e-mail w.kaczmarski@ilowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): ww.ilowa.info.pl faks: 683681401
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ilowa.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. nr 14, I piętro, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Numer referencyjny: GK-I.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Modernizacja drogi w zakresie nawierzchni polega na wymianie starej nawierzchni bitumicznej na nową : warstwa asfaltowa ścieralna : 5cm i warstwa wiążąca (profilująca) : 3cm . W/w warstwy będą układane na istniejącej podbudowie tłuczniowej , z warstwą wzmacniającą bitumiczną i zatopioną siatką : 1,5cm Wzdłuż przebudowywanej ulicy zaprojektowano wymianę krawężników betonowych ulicznych prostych 30x15x100 cm, układanych na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), wystających 12 cm ponad poziom jezdni. Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe. Ograniczenie remontowanych zjazdów zaprojektowano z krawężników betonowych najazdowych 22x15x100 cm ułożonych na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), wystających 3-4 cm ponad jezdnię. Wszelkie zakończenia zjazdów w powiązaniu z nawierzchnią gruntową bądź inną nawierzchnią na granicy pasa drogowego będzie zakończone (oddzielone ) krawężnikiem betonowym najazdowym 22x15x100 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem, wystającym 2 cm ponad nawierzchnie zjazdu lub obrzeżem betonowym 30x8cm. Jako ograniczenie chodników zastosowano obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm. Ze względu na stan istniejący przebiegu w planie ulicy Batorego koniecznym jest znormalizowanie przekroju poprzecznego jezdni oraz chodników, zjazdów w odniesieniu do ustaleń z Zamawiającym oraz obowiązujących przepisów. Oś jezdni remontowanego odcinka ma początek w hm 0+00,00 i jest nawiązaniem wysokościowym do prostopadłej jezdni i pasa ulicy Żagańskiej, natomiast koniec projektowanego odcinka w hm 0+156,60 nawiązuje się wysokościowo do istniejącej jezdni ul. Mickiewicza , nie przewidzianej do remontu. Spadek poprzeczny jezdni zarówno na początku jak i na końcu przebudowywanego odcinka należy dowiązać odpowiednio do spadku podłużnego w ulicach sąsiadujących (ulica Żagańska , Mickiewicza i prostopadła do ul. Batorego ulica Kościuszki). Przebudowywana ulica będzie nieznacznie skorygowana geometrycznie (w stosunku do stanu pierwotnego ), w celu podniesienia bezpieczeństwa komunikacji i skutecznego odwodnienia. Przewiduje się wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni. Nawierzchnie chodników oraz zjazdów przewiduje się z kostki betonowej typu polbruk ułożonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Na chodnikach zaprojektowano kostkę betonową kolor czerwony, na zjazdach kostkę betonową koloru grafitowego. Wzdłuż przebudowywanych odcinków zaprojektowano ograniczenie jezdni w postaci krawężników betonowych ulicznych 30x15x100cm ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15. Na łukach o promieniu R<10m należy zastosować krawężniki łukowe. Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100cm ułożonym na warstwie podsypki cementowo piaskowej. Ograniczenie zjazdów zaprojektowano z krawężników betonowych najazdowych 22x15x100 cm ułożonych na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), wystających 3 cm ponad jezdnię. Na szerokości przejść dla pieszych należy obniżyć krawężnik do wysokości1cm. Profil podłużny Niweleta przebudowywanej drogi charakteryzuje się łagodnym przebiegiem. Na początku opracowania od strony skrzyżowania z pasem ul. Żagańskiej i od strony ulicy Mickiewicza niweleta stanowi nawiązanie wysokościowe do rzędnych istniejących i przebiega o spadkach podłużnych od 0,80%-1,50%. Przekrój poprzeczny Projektowana droga posiada zasadniczy przekrój jednojezdniowy o szerokości jezdni 5,50mm. Spadki poprzeczne na długości remontowanego odcinka ulicy Batorego zostały zaprojektowane 2% ,w sposób umożliwiający sprawne odprowadzenie wody z jezdni do wymienianych wpustów deszczowych. Spadek poprzeczny chodników zaprojektowano jako 1,50% w kierunku jezdni. Zjazdy do istniejących posesji zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający spływ wód deszczowych w kierunku jezdni. W przypadku gdy posesja (nieruchomość) zlokalizowana jest niżej niż projektowana droga, zjazd należy wykonać przełamując go w przekroju podłużnym w miarę możliwości w sposób gwarantujący odpływ wód deszczowych w kierunku jezdni. Zjazd taki w miejscu załamania profilu powinien być wyokrąglony promieniem umożliwiającym sprawną komunikację. Rozwiązania konstrukcyjne Podbudowa drogi ( warstwa tłuczniowa) pozostaje bez zmian. Konstrukcja nawierzchni remontowanej ulicy składać się będzie z następujących warstw: - warstwa ścieralna gr. 5 cm, - warstwa profilująca (wiążąca: gr. 3 cm, - siatka wzmacniająca podłoże zatopiona w warstwie bitumicznej:1,50cm - warstwa podkładowa bitumiczna wyrównująca ugięcia istniejącej podbudowy Konstrukcja remontowanych zjazdów: - warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą gr.8 cm kolor grafitowy - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego do 32,5 mm gr.15 cm Konstrukcja chodników: - warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą gr.6 cm kolor czerwony, - podsypka cementowo – piaskowa 1:6 gr. 3 cm - warstwa profilująca piaskowa do 5 cm Zestawienie powierzchni elementów robót : Nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm: 905,10 m2 Chodniki kostka betonowa 6cm: 542, 20 m2 Wjazdy na posesje kostka betonowa 8 cm: 123,80 m2 Branża sanitarna Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej 200- 250 mm poprzez istniejące studnie. Na studniach należy zastosować kaskady zewnętrzne ze względu na znaczną głębokość studni kanalizacyjnych. Przewiduje się do wymiany studnie kanalizacyjne 1200mm , z pełnym wyposażeniem: sztuk 2 oraz czyszczenie ciśnieniowe istniejącego rurociągu kanalizacyjnego na całym odcinku drogi Do przebudowy poprzez wymianę górnej części studni( górne kręgi ) do 1200mm: sztuk 2. Wszystkie nowe przykanaliki będą wykonane z rur i kształtek litych PVC SN8. Łączna długość przykanalików PCV średnica 150- 200mm – 32mb. Łącznie do wymiany: studzienki ściekowe z wyposażeniem, o średnicy 500mm z częścią osadnikową H=0,8m, szt.8. Kolizje z ewentualnym istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych użytkowników. Regulacja wysokościowa istniejących zaworów wodno - kanalizacyjnych: szt. 18 Regulacja wysokościowa istniejących studzienek telekomunikacyjnych: szt. 9 Rozbiórki Przewiduje się rozebranie: - nawierzchnie chodników z płyt betonowych: 695,60 m2, - elementy betonowe ograniczające nawierzchnie (krawężniki i obrzeża materiał pochodzący z rozbiórki ław wywieźć z placu budowy oraz poddać utylizacji): 303,10mb, - oznakowanie pionowe drogi 9 kpl. (przewieźć na magazyn inwestora) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr.7 cm (odwiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 3 km): 905,10 m2 Wszystkie pozostałe materiały z rozbiórek należy wywieźć z placu budowy oraz poddać utylizacji. Szczegółowy opis zakresu i technologii robót znajduje się w załączonej uproszczonej dokumentacji technicznej ; przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233223-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-29 00:00:00
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-09-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, a jego wartość jest nie mniejsza niż 300 000,00 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata od uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 209 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz.65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (DRUK nr 5). Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale 5.2 pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ . 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (DRUK nr 6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zobowiązanie innego podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – DRUK nr 8 (jeżeli dotyczy);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 )Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli do dnia 22.05.2017r. do godz. 12:00.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 z dopiskiem: Wadium – „Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 1240).Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 8.3.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone, jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone luźno z ofertą z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji na wykonane roboty 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano Wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a. koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umowa podstawową, b. wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, c. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 3) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych przez zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na 2017 r. lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac, 5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu, 6) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji przetargowej skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 8) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 9) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, c. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d. zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-22 , godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kaczmarski Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kaczmarski Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 13:50:35
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Kaczmarski Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 14:02:11
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Kaczmarski Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 10:08:39
Artykuł był wyświetlony: 829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu