ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

Szczegóły informacji

Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: 504678-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-05-24 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-05-24 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-05-10 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskic 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa, krajowy numer identyfikacyjny 97077085300000, ul. ul. Żeromskiego  27 , 68120   Iłowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 368 14 00, e-mail w.kaczmarski@ilowa.pl, faks 68 368 14 01.
Adres strony internetowej (URL): www.ilowa.info.pl fax: 683681401
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ilowa.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. nr 14, I piętro, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja PlacuWolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Numer referencyjny: GK-I.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia przewidzianym do realizacji jest „Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZMIANY W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Obecnie Plac Wolności w m. Iłowa, jest po przebudowie w ramach I etapu robót modernizacyjnych ( wnętrze Placu ) . Etap II robót jest częścią zewnętrzną w/w placu . W obrębie przebudowywanego Placu Wolności etap II w Iłowej znajdują się następujące sieci:  Energetyczna napowietrzna zasilająca lampy oświetleniowe i istniejące budynki.  Telekomunikacyjna  Gazownicza  Kanalizacja deszczowa i sanitarna podciśnieniowa  Sieć wodociągowa Wysokościowo przebudowywane elementy: jezdnia okalająca plac; parkingi i chodniki , wjazdy na posesje zostały dostosowane to istniejących rzędnych. Na terenie projektowanego układu drogowo komunikacyjnego dokonano zgodnie z przepisami wycinki kolidujących drzew i prace te zostały wykonane w ramach I etapu w 2010 r; pozostawiono jedynie drzewa zdrowe natomiast w miejsce wyciętych wykonano nowe nasadzenia drzew. Charakterystyczne parametry i opisy określające wielkość zadania PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Szerokość jezdni zmienna : 5,80m – 7,00m Chodniki szerokość zmienna : 3,00m – 3,10m Spadek poprzeczny przebudowywanej jezdni - daszkowy 2% Spadek poprzeczny chodników jednostronny – 2% Rozwiązania : odniesienia wysokościowe zawarto na projekcie zagospodarowania. Odprowadzenie wód opadowych poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do przebudowywanych wpustów ulicznych. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża w pobliżu zbadanego obszaru występują proste warunki geotechniczne. Decyduje o tym mała zmienność litologiczna gruntów i niemal horyzontalny układ warstw geologicznych. Grunty zalegające w podłożu zbadanego obszaru są nośne i wykazują dobre parametry geotechniczne. Wody podziemne występują na głębokości 2,7 m p.p.t. Warunki gruntowo-wodne są korzystne dla posadowienia obiektów budowlanych. Do wykonania przebudowy nawierzchni jezdni i chodników Placu Wolności zaprojektowano: Krawężnik kamienny granitowy ( szary ) prosty i łukowy 15x30 cm na 5 cm podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Ława z oporem pod krawężnik betonowa z betonu C16/20 Krawężnik kamienny granitowy ( szary ) najazdowy 15x22 cm na 5 cm podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Ława pod krawężnik betonowa z betonu C16/20 Obrzeże kamienne granitowe 8x30cm na 5 cm podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Nawierzchnia Placu Wolności: Kostka kamienna nieregularna bazaltowa, która częściowo występuje na istniejącej jezdni i jest mocno zróżnicowana w aspekcie równości. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego narzucają wykonanie w części nawierzchni jezdni z kostki istniejącej bazaltowej (po rozbiórce z odzysku) i nowej granitowej (jezdnia , parking ,wjazdy uzupełnienia ). Wysokości istniejącej kostki bazaltowej mogą być różne, dlatego tez przyjmuje się do wyceny wymiary uśrednione 14-16cm. Z tym także wiąże się zróżnicowana grubość podsypki cementowo- piaskowej. Jezdnia: • warstwa ścieralna: kostka granitowa szara gr.10 cm (9/11); górna powierzchnia płomieniowana ; boki cięte ; ca 50% projektowanej powierzchni jezdni warstwa ścieralna : kostka nieregularna bazaltowa czarno-szara ( z odzysku ) , o wysokości średniej 14 cm ; ca 50% projektowanej nawierzchni • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm. • podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego do 32,5mm , stabilizowanego mechanicznie grubości 22cm • podsypka ( warstwa odsączająca ) z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm Chodniki : • warstwa ścieralna: kostka granitowa szara grubości 5cm (4/6) ; górna powierzchnia płomieniowana ; boki cięte Wewnątrz chodnika : płyty granitowe czarne o wym. 100x60x5 cm; górna powierzchnia płomieniowana; boki cięte • podsypka z cementowo - piaskowa gr. 5 cm Wjazdy na posesje : • warstwa ścieralna kostka granitowa czarna gr.10cm (9/11) ; górna powierzchnia płomieniowana ; boki cięte ; podsypka cementowo – piaskowa 3-5,0 cm ; podbudowa z kruszywa łamanego do 32,5mm gr.15 cm Parkingi: • warstwa ścieralna kostka bazaltowa , z odzysku, gr. 14- 16cm czarno - szara • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm. • podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego do 32,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm • podsypka ( warstwa odsączająca ) z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm Odwodnienie Poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne uzyskuje się spływ wód opadowych do istniejących i planowanych wpustów ulicznych. Wpusty uliczne należy ostateczne wyregulować wysokościowo do projektowanych wysokości rzędnych drogi. Wpusty odwodnieniowe krawężnikowo jezdniowe będą podłączone poprzez przykanaliki pvc 160mm do modernizowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej pvc o średnicy 250 mm. Rozbiórki Przewiduje się wszelkie rozbiórki (istn. jezdnie , chodniki , parkingi) w obrębie przebudowywanej części zewnętrznej Placu Wolności . Rozbierane będą również istniejące krawężniki wraz z obrzeżami. Organizacja ruchu Istniejąca organizacja ruchu nie ulega zmianie. Planowane wielkości robót do osiągnięcia : Długość drogi w osi: – ok.232m Powierzchnia nawierzchni drogi z kostki bazaltowej ( z odzysku ) i z kostki granitowej szarej 9/11 – ok. 1860m2 Powierzchnia zjazdów z kostki granitowej : 66m2 Powierzchnia nawierzchni parkingu z kostki bazaltowej (odzysk) i granitowej – ok. 746m2 Pow. chodnika kostka granitowa 4/6 – ok.368 m2 Pow. chodnika z pyt granitowych 5 cm – ok. 227m2 Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30cm( prosty , najazdowy , łukowy ) – ok. 616mb Ustawienie obrzeży granitowych 8x30 cm – ok. 48 mb Wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – 10 kpl. Wykonanie modernizacji i nowych studni rewizyjnych 1200mm – 4 kpl Wykonanie kanalizacji deszczowej DN 250mm – 79mb Wykonanie kanalizacji deszczowej - przykanaliki PVC DN 160 36 mb Ustawienie znaków drogowych – 12 kpl Oświetlenie drogowe: Przedmiotem opracowania jest również budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej 101115F pl. Wolności w Iłowej. Projektowana jest linia kablowa w pasie drogowym o długości ok. 225 m na dz. nr 771, 772, 770/1. Zadaniem projektowanego oświetlenia drogowego jest oświetlenie drogi gminnej. Projektowana jest linia kablowa oświetleniowa na planie zagospodarowania naniesiono słupy oświetlenia drogowego. Projektuje się słupy stalowe z powłoką z tworzywa sztucznego o wysokości 6,0m na fundamencie prefabrykowanym , oprawy zawieszone na wysięgniku. Wysokość zawieszenia źródła światła 6,5m. Projektuje się oprawy typu OW S-100W, źródło światła, żarówka sodowa 100W. Klosz przeźroczysty szyszka Ø400. Raster duży ze stali nierdzewnej kierunkujący strumień światła w dół. Projektuje się 9 opraw oświetlenia drogowego o odporności na warunki atmosferyczne IP65 w drugiej klasie ochronności. Kabel zasilający oprawy YAKY 4 x 35mm2. Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia drogowego z istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej. Zainstalowanie dodatkowych opraw o łącznej mocy 900W nie wymaga zwiększenia mocy przyłączeniowej. Na placu Wolności w Iłowej zainstalowane są już tego typu oprawy oświetleniowe, projektowane słupy i oprawy nawiązują do istniejącej infrastruktury. Do ochrony kabli stosować rury przepustowe z typoszeregu SDR 17,6 o średnicy zewnętrznej Ø75 x 4,3 i wytrzymałości na ściskanie 750N. W przypadku odsłonięcia istniejącej sieci elektroenergetycznej należy ją zabezpieczyć stosując rury osłonowe dwudzielne o odpowiednio dobranym przekroju i wytrzymałości na ściskanie np. A58PS, 450N, SN16kN/m2; A120PS, 450N, SN6kN/m2; A160PS, 750N, SN10kN/m2. W celu uziemienia słupów oświetlenia drogowego ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 4 x 25mm2, na końcu i początku każdego obwodu wykonać uziemienie ochronne o rezystancji RBi ≥ 30. Do wszelkich znaków towarowych wskazanym w załącznikach do SIWZ dodaje się zapis „lub równoważne”. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wskazane z załączniku nr 26 do SIWZ oprawy i słupy mają charakter poglądowy i należy traktować jako przykładowe. Wskazanego znaku towarowego i nazwę firmy nie należy utożsamiać wskazanego producenta jako dostawcę urządzeń.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45111291-4
45316213-1
45232410-9
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30 00:00:00
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, a jego wartość jest nie mniejsza niż 700 000,00 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata od uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 209 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz.65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (DRUK nr 5). Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale 5.2 pkt 3 lit. a) SIWZ . 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (DRUK nr 6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zobowiązanie innego podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – DRUK nr 8 (jeżeli dotyczy);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli do dnia 24.05.2017r. do godz. 12:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 z dopiskiem: Wadium – „Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 1240). Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 8.3.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone, jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone luźno z ofertą z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji na wykonane roboty 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano Wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a. koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umowa podstawową, b. wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, c. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 3) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych przez zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na 2017 r. lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac, 5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu, 6) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji przetargowej skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 8) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 9) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, c. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d. zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-24 , godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Przy sporządzaniu oferty wymagany jest język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kaczmarski Data wytworzenia informacji: 2017-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kaczmarski Data wprowadzenia do BIP 2017-05-10 10:22:12
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Kaczmarski Data udostępnienia informacji: 2017-05-10 10:47:29
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Kaczmarski Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 09:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu