ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296 Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-02 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-02 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-01-26 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Zapytanie ofertowe
 
Nadzór inwestorski
nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296
 
 1. Zamawiający:
Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa,
Tel: 68 368 14 00, fax: 68 368 14 01, email: ilowa@ilowa.pl, strona: www.ilowa.info.pl
 
 1. Rodzaj zamówienia: usługi
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Budowa drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296
Zakres robót budowlanych obejmuje:
Szczegółowy zakres planowanych robót budowlanych określony został w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) pod adresem:
 •  
 
Wartość zamówienia: 5 379 620,32zł brutto
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) pełnili nadzór nad budową, rozbudową lub przebudową co najmniej jednej drogi o wartości robót min. 1 000 000,00zł, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem publikacji niniejszego zapytania,a w przypadku, gdy okres prowadzeniadziałalnościjest krótszy – w tym okresie,
 
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 4a) Zamawiający żąda przedłożenia  wykazu wykonanych usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie - z wykorzystaniem wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
 
 1. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania,
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
            Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto.
           Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
           - cena – waga 90%
           - termin płatności – waga 10%
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą sumę punktów w odniesieniu do podanych kryteriów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
            Cena
            Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:                                                                                                     
                                                                                                 najniższa zaoferowana cena
liczba punktów przyznana badanej ofercie = --------------------------------------   x 90   
                                                                                          cena zaoferowana w
                                                                                               ofercie badanej
 
Termin płatności
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 7 dniowy termin płatności. Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres płatności zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30 dni, Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 30 dniowy.
 
            Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
 
                                                                                      Termin płatności oferty badanej
                              liczba punktów oferty badanej = ------------------------------------------------     x  10
                                                                                       najdłuższy zaoferowany termin
                                                                                                 płatności jednak
                                                                                              nie więcej niż 30 dni
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów z ustalonych kryteriów
 
 
 1. Termin i miejsce składania ofert:
2 lutego 2018r. godz. 12:00, Urząd Miejski w Iłowej, ul.Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, I piętro, pok. nr 14, sekretariat
 
 1. Termin realizacji zamówienia: 29Czerwca 2018r.
 
 1. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) została złożona przez podmiot:
- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 
 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 1. Określenie warunków zmian umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w stosunku do zwartej umowy, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a)  tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
 
 1. Podwykonawstwo
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania części albo całości zamówienia przez podwykonawców.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Kaczmarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-26 15:24:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-26 15:25:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Kaczmarski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-08 11:01:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony