ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Biblioteki Miejskiej w Iłowej

Szczegóły informacji

Pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Biblioteki Miejskiej w Iłowej

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-04-18 15:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-04-19 07:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-10 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
10-04-2018
Termin składania ofert
18-04-2018
Numer ogłoszenia
1102862
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, I piętro, pok. nr 14, sekretariat w terminie do dnia 18.04.2018r. do godz. 15:30
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Kaczmarski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
68 368 14 15
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Biblioteki Miejskiej w Iłowej. Zakres inwestycji opisany został pod adresem:
http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/11/81/Wykonanie_na_podstawie_Programu_funkcjonalno_-_uzytkowego__28PFU_29_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_zadania_pn__3A__E2_80_9EPrzebudowa_Miejskiej_Biblioteki_Publicznej_w_Ilowej_wraz_z_utworzeniem_sali_multimedialnej__E2_80_93_wiedza_i_magia_E2_80_9D/
Wartość zamówienia: 1198765.40zł
I. Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
1. Obowiązkowa obecność inspektora na budowie – minimum 3 razy w tygodniu (w różnych dniach) oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót.
2. Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót.
3.Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie.
4. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania.
5.Podejmujmowanie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą:
1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy,
2) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji,
3) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,
4) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu umowy,
5) wnioskowania do Zamawiającego:
a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany,
b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
6) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe,
7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych robót i uaktualnionych harmonogramów rzeczowo-finansowych robót w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
8) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP,
6. Organizacja i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (Rady Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą,
7. Sprawdzania materiałów do wbudowania na placu budowy , przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,
8. Akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich z warunkami Umowy,
9. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
10. Ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia,
11. Ocena przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu,
12. Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót j,
13. Sprawdzenie miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę),
14. stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
15. Rozliczenie Umowy w przypadku wypowiedzenia jej.

II. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego:
1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz przygotowywanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych ( min. 1 raz w roku )
2. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania.
3. Nadzorowanie i ocena realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania.
4. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.
7. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: żagański Miejscowość: Iłowa ul. Okrzei-Chrobrego
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest prawidłowa realizacji zadania polegającego na przebudowie Biblioteki Miejskiej w Iłowej
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Biblioteki Miejskiej w Iłowej. Zakres inwestycji opisany został pod adresem:
http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/11/81/Wykonanie_na_podstawie_Programu_funkcjonalno_-_uzytkowego__28PFU_29_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_zadania_pn__3A__E2_80_9EPrzebudowa_Miejskiej_Biblioteki_Publicznej_w_Ilowej_wraz_z_utworzeniem_sali_multimedialnej__E2_80_93_wiedza_i_magia_E2_80_9D/
Wartość zamówienia: 1198765.40zł
Kod CPV
45210000-2
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie budynków
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający przewiduje okres realizacji zamówienia do dnia zakończenia robót budowlanych określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych określony na dzień 30 listopada 2018r. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych.
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności tj. posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem. Osoba ta powinna posiadać aktualny wpis do Izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r.
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 4a) Zamawiający żąda przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt 4 a) oraz ważnego na dzień składania oferty wpisu do właściwej izby samorządu zawodowego.
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności , formy pisemnej. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1
2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych uprawniajacych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia
3. Aktualny na dzień składania oferty dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządy zawodowego
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto.
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena – waga 100%
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonym a art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA IŁOWA
Adres
Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
lubuskie , żagański
Numer telefonu
683681400
Fax
683681401
NIP
9241802585
Tytuł projektu
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Numer projektu
RPLB.09.03.01-08-0013/17-02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kaczmarski Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kaczmarski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 08:41:03
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Kaczmarski Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 08:43:28
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Kaczmarski Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 15:24:14
Artykuł był wyświetlony: 557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu